top of page

DISCLAIMER

sparQle hanteert redelijke prijzen maar zal op geen enkel moment de garantie afgeven dat de laagste prijs in de markt gehanteerd wordt. Wij hebben te allen tijde het recht om informatie op de website aan te passen indien dit nodig blijkt te zijn om de inhoud te actualiseren. Orders worden altijd geleverd tegen de prijs die op de website vermeld staat.

In het geval van overmacht is sparQle niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. sparQle behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat sparQle de verbintenis had moeten nakomen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij sparQle en Paul-Etienne Saint Germain. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van sparQle of Paul-Etienne Saint Germain, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Payment Methods
bottom of page